Stock & Currency Market

Analysis of financial markets and stocks

Technical analysis

در این دوره می آموزیم که چگونه چارتها و نمودارهای قیمت را بصورت تحلیل کرده و سطوح مناسب قیمتی و زمانی را جهت خرید و فرش بدست آوریم

دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد:
price action
قدرت در اوج سادگی را بیاموزید
Harmonic Trading
هارمونی و نظم نهفته در قیمت و زمان
Trading

در این دوره می آموزیم که دنیای تحلیل گری و معامله گری دو فضای جدا از یک دیگر و با خصوصیات منحصر به فرد خود می باشد آیا یک تحلیل گر خوب میتوانید یک معامله گر خوب نیز باشد؟ برای یک ترید موفق علاوه بر تحلیل به چه توانمندی های دیگری نیز نیاز داریم؟

دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد: