رشته

 

IT

Information Technology

Programing

دوره جامع برنامه نویسی کلیه نرم افزارها

دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد:
Web design

Web design training with website x5

دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد:
WebX5 training
I.C.D.L
دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد:
Internet
Word
Adobe
دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد: